macOS/iOS API解説

iOS , Mac アプリケーション開発のために使われる主要フレームワークの日本語情報です。2010年代に書かれた内容です。今後更新はありません。

目次

NSPathControlDelegate

pathControl:willPopUpMenu:

** -(void)pathControl:(NSPathControl *)pathControl: willPopUpMenu:(NSMenu *)menu: 解説 (void)pathControl:(NSPathControl *)pathControl willPopUpMenu:(NSMenu *)menu 返り値 ( void ) 引数 ( NSPathControl * )pathControl ( NSMenu * )menu フレー…

pathControl:willDisplayOpenPanel:

** -(void)pathControl:(NSPathControl *)pathControl: willDisplayOpenPanel:(NSOpenPanel *)openPanel: 解説 (void)pathControl:(NSPathControl *)pathControl willDisplayOpenPanel:(NSOpenPanel *)openPanel 返り値 ( void ) 引数 ( NSPathControl * )pa…

pathControl:validateDrop:

** -(NSDragOperation)pathControl:(NSPathControl *)pathControl: validateDrop:(id <NSDraggingInfo>)info: 解説 (NSDragOperation)pathControl:(NSPathControl *)pathControl validateDrop:(id )info 返り値 ( NSDragOperation ) 引数 ( NSPathControl * )pathControl ( i</nsdragginginfo>…

pathControl:shouldDragPathComponentCell:withPasteboard:

** -(BOOL)pathControl:(NSPathControl *)pathControl: shouldDragPathComponentCell:(NSPathComponentCell *)pathComponentCell: withPasteboard:(NSPasteboard *)pasteboard : 解説 コントロールでドラッギングが有効かの実装 返り値 ( BOOL ) 引数 ( NSPa…

pathControl:acceptDrop:

** -(BOOL)pathControl:(NSPathControl *)pathControl: acceptDrop:(id <NSDraggingInfo>)info: 解説 コントロールにドロップした有効な内容を前もって受け取るためのメソッドの実装 返り値 ( BOOL ) 引数 ( NSPathControl * )pathControl ( id <NSDraggingInfo> )info フレームワーク Applic</nsdragginginfo></nsdragginginfo>…